Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality > Oznámení o vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY

Oznámení o vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADYOznámení o vyhlášení voleb do školské rady (v PDF)

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a volebního řádu, volby členů školské rady Základní školy a Mateřské školy Ševětín, která bude mít 9 členů – 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogičtí pracovníci a 3 zástupci zákonní zástupci.

Školská rada

Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Volby do školské rady se budou konat ve středu 6. března 2024 od 8:00 do 16:00 ve vestibulu školy a ve čtvrtek 7. března 2024 od 8:00 do 16:00 ve vestibulu školy.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců zašlete e-mailem (zssevetin@volny.cz), nebo je odevzdejte osobně do kanceláře zástupkyně ředitelky do středy 14. února 2024 do 12:00 hodin.

Způsob volby

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 3 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží zákonní zástupci žáků školy v obálce prostřednictvím svého dítěte (převzetí lístku potvrdí svým podpisem v „omluvném listu a jiná sdělení“)

Výsledky voleb budou zveřejněny 18. března 2024 do 14:00 v budově školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelkou školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

  • paní Jana Mizerová (předsedkyně)
  • paní Ivana Marušková
  • paní Gabriela Schwarzová

V Ševětíně 23.1.2024

Mgr. Jana Schnelzerová
ředitelka školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------                    

Základní škola a Mateřská škola Ševětín,

Školská 189, 373 63 Ševětín

 

Návratka pro volební komisi

Navrhuji/kandiduji* na člena školské rady při Základní škole a Mateřské škole Ševětín

Titul, jméno a příjmení: ……………………………………………………………….

Bydliště: ………………………………………………………………………………..

Datum a podpis: ………………………………………………………………………

*nehodící se škrtněte

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.