Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště


Členové a kontakty

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Faloutová, hfaloutova@seznam.cz,+420 387 997 580, Školní speciální pedagog Mgr. et Mgr. Jiří Kressa Ph.D., Školní metodička prevence Mgr. Ivona Hercegová, i.hercegova@seznam.cz, zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň Ing. Mgr. Bc. Lucie Novotná, novotna@zssevetin.cz, +420 720 302 034
Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005).

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy, případně jím pověřený pracovník. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

 1. A) poradenské pracovníky školy
 • výchovný - kariérní poradce
 • školní speciální pedagog
 • školní metodik prevence
 1. B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)
 • třídní učitel
 • další pedagogové, zejména učitelé výchov

Program/plán poradenských služeb na škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto úkoly:

1) Výchovný poradce

Mgr. Hana Faloutová (Plán výchovné poradkyně)

Vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické.

O těchto činnostech vede dokumentaci.

 • shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy chování, předává kontakty na spolupracující instituce
 • pomáhá třídním učitelům při včasném odhalení a podchycení problémového chování žáků, navrhuje případná řešení
 • průběžně se věnuje žákům s problémovým nebo rizikovým chováním (spolupracuje zároveň s pedagogicko - psychologickou poradnou a zákonným zástupcem žáka)
 • zajišťuje péči o žáky nadané a mimořádně nadané - spolupráce s Ing. Mgr. Bc. Lucií Novotnou, zástupkyní ředitelky pro I. stupeň ZŠ
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebují PO. 
 • připravuje podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou.
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
 • úzce spolupracuje s metodikem prevence Mgr. Ivonou Hercegovou a Ing. Mgr. Bc. Lucií Novotnou, zástupkyní ředitelky pro I. stupeň ZŠ
 • informuje rodiče a pedagogy o možnostech využití služeb školských poradenských zařízení (pro žáky 8. a 9. r. i ÚP)
 • společně s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte (OSPOD), s Policií ČR a krizovým centrem

Dále:

 • kariérové poradenství – informace o oborech, školách a uplatnění absolventů SŠ
 • informace o přijímacím řízení na SŠ pro žáky i rodiče – např. aktuálně - jednotné přijímací zkoušky na SŠ, talentové zkoušky na umělecké obory, zápisový lístek, odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepříjetí na SŠ at.

Výchovný poradce a řešení výchovných problémů

Mezi nejčastější výchovné problémy na základních školách patří v dnešní době krádeže, šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání alkoholu a návykových látek či vandalismus. Naše škola se zaměřuje průběžně mnoha preventivními programy na odstranění či zmírnění těchto projevů. Pokud se s nimi ve škole setkáme, spolupracujeme nejen s rodiči, ale při řešení závažných situací často s Policií ČR nebo s Odborem sociální péče o dítě. Vedle těchto organizací se můžeme obrátit i na další organizace – upozorňuji, že je může využít kdokoli -rodiče (ev. další členové rodiny), aby byl problém u dítěte včas odhalen a vyřešen.

 Kde najít pomoc vedoucí k odhalení rizikových projevů mládeže v oblasti Jihočeského kraje:

 • Středisko výchovné péče- (podchycení a náprava prvních známek výskytu sociálně negativních jevů včetně braní drog, sociální terapie; podchycení zájmové činnosti pro děti)
 • Pedagogicko-psychologická poradna - účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava prvních známek výskytu rizikových jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika těchto jevů
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry- (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Krizové centrum pro děti a rodinu -(psychologické, sociálně právní poradenství; diagnostika ohrožené rodiny, terapie sociální i rodinná, individuální psychoterapie; vzdělávání; krizová intervence)

 Výchovný poradce:

 • zajišťuje návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce
 • zajišťuje, doporučuje návštěvu výstav Vzdělání a řemeslo, Burzy škol
 • organizuje exkurze do středních škol a odborných učilišť, do různých firem v Jihočeském kraji (např. poskytujícím studijní stipendia v konkrétním oboru a možnosti uplatnění v něm)
 • organizuje náborové akce zástupců škol přímo na ZŠ
 • poskytuje skupinové i individuální poradenství v oblasti volby povolání s dětmi i rodiči
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru, atd.

Výchovný poradce se soustřeďuje rovněž na vycházející žáky a volbu povolání. Poskytuje žákům i rodičům potřebné informace týkající se této oblasti. Žáci 8. a 9. tříd jsou v předmětu „Svět práce – volba povolání“ průběžně informováni o tom, jaké existují možnosti studia po absolvování základní školy. Průběžně procházejí různé aktuální webové stránky a zjišťují své nejvhodnější možné pracovní zaměření do budoucna.

 Pomoc při volbě povolání

 • na ZŠ v rámci předmětů Svět práce, Výchova ke zdraví, Občanská výchova
 • na Úřadu práce – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (informace o síti škol, o situaci na trhu práce a uplatnění v oborech, charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání, počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů, odborné publikace)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (doporučené pracoviště - Nerudova 59, České Budějovice, tel. 387 927 153, 387 927 154, e-mail: http://www.pppcb.cz/) - pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho osobního zaměření, vhodného typu školy

Kde získat konkrétní informace o školách a oborech?

 • Každoročně aktualizované publikace – k dispozici v ZŠ, na Informačním a poradenském středisku na ÚP
 • Kam na školu? (publikace) – Střední školy v České republice
 • Atlas školství – v tištěné i digitální podobě - přehled středních škol a vybraných školských zařízení
 • Informační publikace a letáky středních škol (k dispozici v ZŠ a především na informačních akcích škol – např. Dnech otevřených dveří)
 • Informační základna na internetu (možnost přístupu na ZŠ):

např. www.infoabsolvent.czwww.nuov.cz,

www.stredniskoly.czwww.scio.cz atd.

Obsah výuky k volbě povolání: www.msmt.czwww.mpsv.cz

 

2) Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa Ph.D. (kressa@zssevetin.cz)

úterý: 7:30 - 16:30

středa: 7:30 - 15:30

STANDARDNÍ ČINNOST ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PODLE VYHLÁŠKY 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko–psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogická intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační), se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeba a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.
 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Besedy a osvěta (zejména zákonným zástupcům).

 

3)  Školní metodik prevence

Mgr. Ivona Hercegová (Minimální preventivní program)

Metodické a koordinační činnosti

1) Tvorba a realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

3) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

4) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

5) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

6) Sledování a vyhodnocování:

 • klima školy
 • klima třídy

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence     pedagogům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko- psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně      rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 

3) Ing. Mgr. Bc. Lucie Novotná, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň ZŠ

Úzká spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence zvláště v oblasti:

 • žáci s SVP
 • žáci se zdravotním znevýhodněním
 • nadaní a mimořádně nadaní žáci
 • žáci s OMJ

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.      

            

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.