Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovný poradce


Štítky:Deset kroků před rozhodnutím kam po "základce"

Cest, jak si vybrat studium ve střední škole, je mnoho. Každý na to jde jinak, ale všichni potřebují dostatek spolehlivých informací, čas, aby je vyhodnotil, ale i podporu svých blízkých. Tady je „desatero“, které ti může rozhodování usnadnit.Pozvání žáků a rodičů 7. - 9. tříd na Burzy škol Jhk online 2022

Žáky 7. až 9 tříd a jejich rodiče si dovolujeme pozvat na Burzy škol Jhk online 2022.Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Od školního roku 2021/2022 byla specifikace požadavků pro JPZ (jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky aktualizována.Dny otevřených dveří 2021 - 2022

Dny otevřených dveří 2021/2022 vybraných středních zemědělských, lesnických, rybářských, ekologických, potravinářských škol a učilišť Jihočeského krajePřijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2021 - 2022

Řádné termíny didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 budou konat v polovině dubna. Náhradní termíny se uskuteční v první polovině května.
Součástí práce výchovného poradce jsou následující oblasti:

 • shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy chování, předává kontakty na spolupracující instituce
 • pomáhá třídním učitelům při včasném odhalení a podchycení problémového chování žáků, navrhuje případná řešení
 • průběžně se věnuje žákům s problémovým nebo rizikovým chováním (spolupracuje zároveň s pedagogicko- psychologickou poradnou a zákonným zástupcem žáka)
 • zajišťuje péči o žáky mimořádně nadané
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
 • úzce spolupracuje s metodikem prevence na základní škole
 • informuje rodiče a pedagogy o možnostech využití služeb školských poradenských zařízení (pro žáky 8. a 9. r. i ÚP)
 • společně s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte (OSPOD), s Policií ČR a krizovým centrem

Dále:

 • kariérové poradenství – informace o oborech, školách a uplatnění absolventů SŠ
 • informace o přijímacím řízení na SŠ pro žáky i rodiče – např. aktuálně - jednotné přijímací zkoušky na SŠ, talentové zkoušky na umělecké obory, zápisový lístek, odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepříjetí na SŠ at.

Výchovný poradce a řešení výchovných problémů

Mezi nejčastější výchovné problémy na základních školách patří v dnešní době krádeže, šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání alkoholu a návykových látek či vandalismus. Naše škola se zaměřuje průběžně mnoha preventivními programy na odstranění či zmírnění těchto projevů. Pokud se s nimi ve škole setkáme, spolupracujeme nejen s rodiči, ale při řešení závažných situací často s Policií ČR nebo s Odborem sociální péče o dítě. Vedle těchto organizací se můžeme obrátit i na další organizace – upozorňuji, že je může využít kdokoli -rodiče (ev. další členové rodiny), aby byl problém u dítěte včas odhalen a vyřešen.

 Kde najít pomoc vedoucí k odhalení rizikových projevů mládeže v oblasti Jihočeského kraje:

 • Středisko výchovné péče- (podchycení a náprava prvních známek výskytu sociálně negativních jevů včetně braní drog, sociální terapie; podchycení zájmové činnosti pro děti)
 • Pedagogicko-psychologická poradna - účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava prvních známek výskytu rizikových jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika těchto jevů
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry- (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Krizové centrum pro děti a rodinu -(psychologické, sociálně právní poradenství; diagnostika ohrožené rodiny, terapie sociální i rodinná, individuální psychoterapie; vzdělávání; krizová intervence)

 Výchovný poradce:

 • zajišťuje návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce
 • zajišťuje, doporučuje návštěvu výstav Vzdělání a řemeslo, Burzy škol
 • organizuje exkurze do středních škol a odborných učilišť, do různých firem v Jihočeském kraji (např. poskytujícím studijní stipendia v konkrétním oboru a možnosti uplatnění v něm)
 • organizuje náborové akce zástupců škol přímo na ZŠ
 • poskytuje skupinové i individuální poradenství v oblasti volby povolání s dětmi i rodiči
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru, atd.

Výchovný poradce se soustřeďuje rovněž na vycházející žáky a volbu povolání. Poskytuje žákům i rodičům potřebné informace týkající se této oblasti. Žáci 8. a 9. tříd jsou v předmětu „Svět práce – volba povolání“ průběžně informováni o tom, jaké existují možnosti studia po absolvování základní školy. Průběžně procházejí různé aktuální webové stránky a zjišťují své nejvhodnější možné pracovní zaměření do budoucna.

 Pomoc při volbě povolání

 • na ZŠ v rámci předmětů Svět práce, Výchova ke zdraví, Občanská výchova
 • na Úřadu práce – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (informace o síti škol, o situaci na trhu práce a uplatnění v oborech, charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání, počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů, odborné publikace)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (doporučené pracoviště - Nerudova 59, České Budějovice, tel. 387 927 153, 387 927 154, e-mail: http://www.pppcb.cz/) - pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho osobního zaměření, vhodného typu školy

Kde získat konkrétní informace o školách a oborech?

 • Každoročně aktualizované publikace – k dispozici v ZŠ, na Informačním a poradenském středisku na ÚP
 • Kam na školu? (publikace) – Střední školy v České republice
 • Atlas školství – v tištěné i digitální podobě - přehled středních škol a vybraných školských zařízení
 • Informační publikace a letáky středních škol (k dispozici v ZŠ a především na informačních akcích škol – např. Dnech otevřených dveří)
 • Informační základna na internetu (možnost přístupu na ZŠ):

např. www.infoabsolvent.czwww.nuov.cz,

www.stredniskoly.czwww.scio.cz atd.

Obsah výuky k volbě povolání: www.msmt.czwww.mpsv.cz