Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Podpora žákům a rodičům > Informace výchovného poradce

Informace výchovného poradceSoučástí práce výchovného poradce jsou následující oblasti:

 • shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy chování, předává kontakty na spolupracující instituce
 • pomáhá třídním učitelům při včasném odhalení a podchycení problémového chování žáků, navrhuje případná řešení
 • průběžně se věnuje žákům s problémovým nebo rizikovým chováním (spolupracuje zároveň s pedagogicko- psychologickou poradnou a zákonným zástupcem žáka)
 • zajišťuje péči o žáky mimořádně nadané
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
 • úzce spolupracuje s metodikem prevence na základní škole
 • informuje rodiče a pedagogy o možnostech využití služeb školských poradenských zařízení (pro žáky 8. a 9. r. i ÚP)
 • společně s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte (OSPOD), s Policií ČR a krizovým centrem

Dále:

 • kariérové poradenství – informace o oborech, školách a uplatnění absolventů SŠ
 • informace o přijímacím řízení na SŠ pro žáky i rodiče – např. aktuálně - jednotné přijímací zkoušky na SŠ, talentové zkoušky na umělecké obory, zápisový lístek, odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepříjetí na SŠ at.

Výchovný poradce a řešení výchovných problémů

Mezi nejčastější výchovné problémy na základních školách patří v dnešní době krádeže, šikana, kyberšikana, záškoláctví, užívání alkoholu a návykových látek či vandalismus. Naše škola se zaměřuje průběžně mnoha preventivními programy na odstranění či zmírnění těchto projevů. Pokud se s nimi ve škole setkáme, spolupracujeme nejen s rodiči, ale při řešení závažných situací často s Policií ČR nebo s Odborem sociální péče o dítě. Vedle těchto organizací se můžeme obrátit i na další organizace – upozorňuji, že je může využít kdokoli -rodiče (ev. další členové rodiny), aby byl problém u dítěte včas odhalen a vyřešen.

 Kde najít pomoc vedoucí k odhalení rizikových projevů mládeže v oblasti Jihočeského kraje:

 • Středisko výchovné péče- (podchycení a náprava prvních známek výskytu sociálně negativních jevů včetně braní drog, sociální terapie; podchycení zájmové činnosti pro děti)
 • Pedagogicko-psychologická poradna - účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava prvních známek výskytu rizikových jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika těchto jevů
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry- (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Krizové centrum pro děti a rodinu -(psychologické, sociálně právní poradenství; diagnostika ohrožené rodiny, terapie sociální i rodinná, individuální psychoterapie; vzdělávání; krizová intervence)

 Výchovný poradce:

 • zajišťuje návštěvu Informačního a poradenského střediska Úřadu práce
 • zajišťuje, doporučuje návštěvu výstav Vzdělání a řemeslo, Burzy škol
 • organizuje exkurze do středních škol a odborných učilišť, do různých firem v Jihočeském kraji (např. poskytujícím studijní stipendia v konkrétním oboru a možnosti uplatnění v něm)
 • organizuje náborové akce zástupců škol přímo na ZŠ
 • poskytuje skupinové i individuální poradenství v oblasti volby povolání s dětmi i rodiči
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru, atd.

 

Výchovný poradce se soustřeďuje rovněž na vycházející žáky a volbu povolání. Poskytuje žákům i rodičům potřebné informace týkající se této oblasti. Žáci 8. a 9. tříd jsou v předmětu „Svět práce – volba povolání“ průběžně informováni o tom, jaké existují možnosti studia po absolvování základní školy. Průběžně procházejí různé aktuální webové stránky a zjišťují své nejvhodnější možné pracovní zaměření do budoucna.

 Pomoc při volbě povolání

 • na ZŠ v rámci předmětů Svět práce, Výchova ke zdraví, Občanská výchova
 • na Úřadu práce – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (informace o síti škol, o situaci na trhu práce a uplatnění v oborech, charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání, počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů, odborné publikace)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (doporučené pracoviště - Nerudova 59, České Budějovice, tel. 387 927 153, 387 927 154, e-mail: http://www.pppcb.cz/) - pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho osobního zaměření, vhodného typu školy

Kde získat konkrétní informace o školách a oborech?

 • Každoročně aktualizované publikace – k dispozici v ZŠ, na Informačním a poradenském středisku na ÚP
 • Kam na školu? (publikace) – Střední školy v České republice
 • Atlas školství – v tištěné i digitální podobě - přehled středních škol a vybraných školských zařízení
 • Informační publikace a letáky středních škol (k dispozici v ZŠ a především na informačních akcích škol – např. Dnech otevřených dveří)
 • Informační základna na internetu (možnost přístupu na ZŠ):

např. www.infoabsolvent.czwww.nuov.cz,

www.stredniskoly.czwww.scio.cz atd.

Obsah výuky k volbě povolání: www.msmt.czwww.mpsv.cz