Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Rada žáků > Rada žáků

Rada žákůDnes brzy ráno se sešla Rada žáků ZŠ a MŠ Ševětín. Rada žáků se bude scházet každý měsíc.

Programem dnešního setkání bylo seznámit zástupce žáků s navrhovanými stanovami Rady a připravit se na volbu předsedy, místopředsedy a zapisovatele Rady. Cílem je, aby se Rada žáků stala platným partnerem učitelského sboru. Rada žáků může navrhovat různé akce, předkládat nápady na zlepšení prostředí školy, či vznášet připomínky k výuce.

Dalším bodem programu byla informace o plánovaném dni s názvem „Upcycling“. Tato akce proběhne 27.3. 2023. Smyslem je vdechnout starým a nepotřebným věcem nový život – přetvořit je v něco nového a funkčního. Žáci se svými nápady mohou tento den pochlubit a výrobky do školy přinést na ukázku.

Stanovy rady žáků Základní školy Ševětín

 

Stanovy rady žáků Základní školy Ševětín

Článek 1: Název a účel organizace

1.1. Název organizace je Rada žáků Základní školy Ševětín (dále jen "Rada").

1.2. Účelem Rady je zlepšovat komunikaci mezi žáky a vedením školy, diskutovat o důležitých tématech pro žáky a organizovat zábavné a vzdělávací aktivity pro studenty.

Tento článek se týká složení Rady. Zde je specifikováno, že Rada je složena ze dvou členů, kteří jsou zvoleni z každé z pěti až deváté třídy. Toto složení Rady by mělo zajistit, že každá třída má zastoupení a hlas v Radě.

Každá z těchto dvojic členů Rady má rovnoprávné postavení a měla by spolupracovat při plánování a organizaci činností Rady. Jejich role zahrnuje zastupování názorů a potřeb svých spolužáků, účast na schůzích Rady a předkládání návrhů a iniciativ. Dvojice členů Rady také sdílí odpovědnost za řádné plnění úkolů Rady.

Toto složení Rady by mělo umožnit rovnocennou reprezentaci zájmů všech tříd na škole. Zároveň by mělo umožnit dvojicím členů Rady vzájemnou spolupráci a podporu při plnění úkolů Rady.

Článek 2: Členství

2.1. Členy Rady jsou dva žáci z každé třídy 5. - 9. ročníku Základní školy Ševětín.

2.2. Členy Rady jsou voleni jednou ročně na základě demokratického hlasování studentů z tříd, které zastupují.

Tento článek se týká způsobu hlasování na zasedáních Rady. Každý člen Rady má právo hlasovat a má právo jednoho hlasu. Hlasování může být buď tajné nebo veřejné, v závislosti na rozhodnutí předsedy Rady.

Při veřejném hlasování každý člen Rady vysloví svůj názor nahlas a hlasování je zaznamenáno do zápisu z jednání Rady. Při tajném hlasování jsou hlasy zaznamenávány anonymně a způsob hlasování je udržován v tajnosti.

Rada by měla vždy stanovit, jaký způsob hlasování bude použit při jednotlivých zasedáních. Pokud se hlasování koná prostřednictvím elektronických prostředků (např. prostřednictvím emailu), musí být způsob hlasování jednoznačně specifikován a potvrzen všemi členy Rady.

Je důležité, aby hlasování na zasedáních Rady bylo spravedlivé a demokratické. Zároveň musí být způsob hlasování jednoznačně stanoven a dodržován v souladu se stanovami.

2.3. Členství v Radě končí:

ukončením školní docházky,

vlastní rezignací,

vyloučením z Rady, pokud nenaplňuje stanovené požadavky na členství.

Článek 3: Struktura a vedení

3.1. Rada si zvolí předsedu, místopředsedu a tajemníka, kteří mají na starosti organizaci a vedení jednání Rady.

Předseda Rady žáků je volen mezi členy Rady žáků. Má na starosti organizaci a řízení činnosti Rady žáků. Předseda zajišťuje pravidelné schůzky a koordinuje činnosti Rady, zastupuje Rada žáků při jednáních s ředitelem školy a učiteli. Předseda také vyhlašuje schůze Rady, připravuje program jednání a zapisuje zápisy z jednání Rady.

Místopředseda Rady žáků je volen rovněž mezi členy Rady žáků. Podporuje předsedu v jeho práci a zastupuje ho v jeho nepřítomnosti. Místopředseda se účastní schůzí Rady a pomáhá s organizací činností Rady.

3.2. Předsedu, místopředsedu a tajemníka volí Rada ze svých řad.

Článek 4: Schůze

4.1. Rada se schází pravidelně jednou za měsíc, a to v době, kterou si sama určí.

4.2. Rada může svolat mimořádnou schůzi, pokud to bude považovat za nutné.

4.3. Schůze jsou otevřené všem členům Rady.

4.4. O průběhu schůze se vede zápis, který musí být k dispozici všem členům Rady.

4.5 Pro usnášeníschopnost schůze Rady je třeba, aby na schůzi byl přítomen zástupce každé třídy, která je zastoupena v Radě.

Je důležité, aby na každé schůzi Rady byl přítomen zástupce každé třídy, která je zastoupena v Radě. Tím se zajišťuje, že zájmy všech tříd jsou rovnocenně zastoupeny a že rozhodnutí Rady jsou demokratická a zohledňují potřeby všech žáků. Pokud na schůzi není přítomen zástupce některé třídy, nelze považovat schůzi za usnášeníschopnou, a proto není možné na ní učinit žádná platná rozhodnutí.

4.6 Pokud Rada není usnášeníschopná, lze uspořádat druhé zasedání s týmž pořadím jednání a zasedání je v takovém případě usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

Článek 5: Práva, podpora a povinnosti

5.1. Členové Rady mají právo:

navrhovat změny v chodu školy,

Člen Rady žáků, který má návrh na řešení určitého problému nebo na realizaci určitého projektu, musí tento návrh předložit na schůzi Rady žáků.

Návrh musí být prezentován a vysvětlen ostatním členům Rady žáků.

Po prezentaci návrhu má každý člen Rady žáků možnost vyjádřit svůj názor, položit otázku nebo navrhnout úpravu.

Pokud se členové Rady žáků shodnou na tom, že je návrh přijatelný, projednává se dále a hlasuje se o jeho schválení.

Pokud by návrh nebyl schválen, člen Rady žáků může předložit upravený návrh nebo nový návrh na některé z dalších schůzí Rady žáků.

Je důležité, aby členové Rady žáků dbali na to, aby jejich návrhy byly v souladu s cíli Rady žáků a nebyly v rozporu se zákony, vnitřními předpisy a zásadami školy.

hlasovat o návrzích a rozhodnutích Rady,

přijímat rozhodnutí o organizaci akcí a událostí pro studenty,

vznášet návrhy a podněty ohledně kvality vzdělávání a školního prostředí,

informovat ostatní studenty o činnosti Rady a výsledcích své práce.

5.2 Podpora třídních učitelů

Každý třídní učitel je povinen podporovat činnost Rady žáků a vytvářet podmínky pro rozvoj této činnosti.

Pokud zvolený člen Rady žáků požádá o vyhrazení jedné hodiny v kalendářním měsíci na diskusi ohledně návrhů do Rady žáků, třídní učitel je povinen tuto žádost vyhovět a vyhradit tuto hodinu pro tuto činnost. Tato diskuse může probíhat buď s celou třídou, nebo pouze se zvoleným členem Rady žáků a třídním učitelem.

Třídní učitel je také povinen pomáhat zvoleným členům Rady žáků při plánování a organizování činností Rady žáků.

5.3. Členové Rady mají povinnost:

pravidelně se účastnit jednání Rady,

aktivně se zapojovat do činnosti Rady,

respektovat stanovy Rady a dodržovat pravidla jednání,

informovat své spolužáky o činnosti Rady.

Článek 6: Změny stanov

6.1. Změny stanov mohou být navrženy jakýmkoli členem Rady.

6.2. Změny stanov musí být schváleny souhlasem většiny hlasů přítomných členů Rady.

6.3. Změny stanov vstupují v platnost okamžikem schválení.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. března 2023.

7.2. V případě neshod mezi stanovami a platnými právními předpisy, platí právní předpisy.